Tudnivalók:

1.Halott vizsgálati bizonyítvány
2.Eljárás ismertetése lakáson történt elhalálozás esetén
3.Eljárás ismertetése egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén
4.Halott hűtés
5.Anyakönyveztetés
6.Nyugdíjfolyósító intézet
7.ÁNTSZ engedély

1.Haláleset bekövetkezése esetén, egy úgynevezett, halott vizsgálati bizonyítvány kerül kiállításra. A bizonyítvány 6 oldalas indigós nyomtatvány, melynek felső részében az elhunyt személyes adatai, a halálozás helye és ideje, valamint a hozzátartozó, temetést intéző adatai szerepelnek. A bizonyítvány alsó felében a halálhoz közvetlenül és közvetetten vezető okok, felsorolása szerepel. A hat oldal sorban az alábbi intézményekhez kerül: Központi Statisztikai Hivatal példánya, Anyakönyvi példány, Hagyatéki példány, Hozzátartozó (temetést intéző) példánya, Kiállító egészségügyi intézmény példánya, ÁNTSZ példánya. Az anyakönyvvezető a hozzátartozó példányán kívül, az összes példányt magánál tartja, majd azokat a megfelelő szervnek hivatalból továbbküldi. A hozzátartozó példánya jellemzően a temetés lebonyolításának helyén kerül tárolásra, vagyis temetői elhelyezésnél a temetőben, altemplomi elhelyezésnél az altemplomban. A hozzátartozó kifejezés megtévesztő lehet, erre az iratra a temetés megszervezésekor van szükség, így a hozzátartozónak, ha szolgáltatóval intézi az anyakönyvezést és egyéb feladatokat, erre a példányra nincs szüksége. A hagyatéki eljáráshoz, közüzemek felé történő lejelentéshez nem erre, hanem a halotti anyakönyvi kivonatra van szüksége az örökösnek.

2.A halott vizsgálati bizonyítvány kitöltésére, lakáson történt elhalálozás esetén a kiérkező ügyeletes vagy háziorvos jogosult. Amennyiben a halálhoz vezető okok ismertek és a kiérkező orvos, a halálokokat a halott vizsgálati lapon feltünteti és így eltekint az elhunyt kórboncolásától, a temetkezési szolgáltató az elhunytat a területileg illetékes temető, esetleg saját tulajdonú halottasházába köteles szállítani. Amennyiben a halálhoz vezető okok nem megállapíthatóak a halott vizsgálatot végző orvos kérheti az elhunyt kórboncolását. Ebben az esetben, a temetkezési szolgáltató az elhunytat a területileg illetékes kórház hűtőházába köteles szállítani. A szállításért díjat, a hozzátartozó, temetést intéző felé nem számolhat fel. A szállítás díját ebben az esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül kaphatja meg.

3.A halott vizsgálati bizonyítvány kitöltésére, egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén, az intézmény orvosa jogosult. A kórboncolás megtörténte, valamint a halott vizsgálati bizonyítvány kiállítása után az elhunyt az egészségügyi intézményből akkor szállítható el, ha a hozzátartozó, temetést intéző a kórháznak fizetendő díjakat, úgy, mint halott hűtési díj, az elhunyt temetésre, hamvasztásra való előkészítésének díja, maradéktalanul kiegyenlítette.

4.A hűtési díj számítása az alábbiak szerint történik: Az egészségügyi intézmény a korboncolás megtörténte és a halott vizsgálati lap kiállítását követő első munkanaptól, az elhunyt elszállításának napjáig halott hűtési díjat számíthat fel. A díj mértékének meghatározása az intézmény saját jogköre, így a kórházak eltérő díjszabással dolgoznak. A leggyakrabban használt díjszabási mód az alábbi: 3-4 nap hűtési díj egyben való felszámolása a kórboncolást követő naptól, átlagosan 8-10 ezer Ft, valamint minden további nap 1000-1500 Ft, az elhunyt elszállításáig. Amennyiben a hűtés temető halottasházában vagy magántulajdonban, lévő hűtőházban történik, a hűtési díj számítása jelentősen eltérhet, de átlagosan napi 1500-2000 Ft-al lehet kalkulálni.

5.Haláleset bekövetkezését a halálozás helye szerinti anyakönyvezetői hivatalban be kell jelenteni. A halotti anyakönyvezéshez szükséges iratok felsorolását oldalunkon a szükséges iratok menüpont alatt találhatja meg. Az anyakönyveztető a bejelentést követően az elhunyt születési helye, valamint lakcíme szerinti illetékes anyakönyvi hivatalt értesíti. A hagyatéki tárgyalás lefolytatására a hozzátartozót, örököst a lakhely szerinti anyakönyvezetői hivatal hívja fel. A temetkezési szolgáltató a hozzátartozó helyett és nevében eljárhat az elhunyt halotti anyakönyveztetésének ügyében, amennyiben arra a temetést intéző előzőleg írásban meghatalmazta.

6.Haláleset bekövetkezését, amennyiben az elhunyt nyugdíjjuttatásban részesült, a hozzátartozó köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Intézménynek. A bejelentést az elhunyt nyugdíj törzsszáma alapján, a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával teheti meg. A nyugdíj folyósítása tárgyhónapban történik, vagyis ellentétben a munka utáni bérezéssel, nem előző havi munkáért járó bér kerül kiutalásra, így tehát a március hónapra járó nyugdíjat nem áprilisban, hanem márciusban kaphatjuk kézhez. Ezért a haláleset bekövetkezésének hónapjában az aktuális havi nyugdíj felvehető. Tehát ha valaki tárgyhó elsején elhalálozik, a hozzátartozó felveheti akár a tárgyhó 23.-án érkező nyugdíjat is. Fontos megemlíteni azonban, hogy az ezt követő hónapokban érkező nyugdíj felvétele törvénysértő, így jogi intézkedéseket vonhat maga után.

7.Hamvasztásos temetési mód esetén, ha az elhalálozás nem egészségügyi intézményben történik, és nem kerül sor az elhunyt kórboncolására, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, továbbiakban ÁNTSZ, hamvasztási engedélye szükségeltetik. Ennek hiányában a krematórium az elhunytat nem hamvaszthatja el. Az engedély megszerzéséhez az ÁNTSZ formanyomtatványára valamint a halott vizsgálati bizonyítvány összes példányára van szükség, ezért a fent említett esetben csak az ÁNTSZ engedély megszerzése után lehet elindítani az anyakönyveztetést.